Saturday, October 27, 2012

शालार्थ : CHANGES


 शालार्थ ID मिळाल्यानंतर जर आपल्याला आपण भरलेल्या EMPLOYEE FORM मध्ये  बदल करावयाचा असेल ,जसे INDIVIDUAL DETAILS ,INSTITUTION DETAILS ,PHOTO-SIGN ,PF तर CHANGES हा पर्याय उपयोगात येतो..


थोडक्यात काय???
आपण शाळेच्या LOGIN मध्ये जाऊन हवा तो बदल करावा .(बदल करण्यासाठी OFFICE ची परवानगी असणारे पत्र, जावक नंबर ,दिनांक या गोष्टी लागतात.) तो बदल करून FORM पुन्हा APPROVE साठी REPORTING DDO ला पाठवावा .त्यांचाकडून तो APPROVE झाल्यानंतर CHANGE घडून येईल. 
    
१) शाळेच्या LOGIN मध्ये...
WORKLIST > PAYROLL > CHANGES 
 या ठिकाणी GIS ,OTHER ,DRAFT CHANGES ,OFFICE DETAILS ,PAY DETAILS बदलू शकतो. फक्त सोबत OFFICE ची ORDER  असणे गरजेचे आहे.
समजा OTHER  DETAILS वर CLICK  केले तर खालील WINDOW OPEN होईल.


यातील जो CHANGE करायचा आहे. तो निवडून DESIGNATION निवडा. मग खाली EMPLOYEE ची यादी येईल.ज्याचा बदल करायचा आहे,तो निवडावा.
AUTHORITY LETTER NO, LETTER DATE MANDATORY आहे .जेवढा CHANGE करायचा आहे,तोच भाग भरावा. CHANGE  करून झाल्यावर FORM APPROVE साठी REPORTING DDO कडे जाईल.

2) REPORTING DDO च्या LOGIN मध्ये :

WORKLIST >PAYROLL >  CHANGES >DRAFT OF CHANGES
 नंतर ज्या मध्ये बदल झाला आहे ,अश्या EMPLOYEE ची LIST दिसेल. हवा त्याच्यावर CLICK करून माहिती तपासून FORM APPROVE करावा. ती खालील WINDOW आहे.


अश्या प्रकारे आपण आपली माहिती UPDATE करू शकतो...

No comments:

Post a Comment