Monday, October 29, 2012

शालार्थ : (पायरी 6 ) (Step - 6) देयक निर्मिती


शालार्थ : पायरी 6
देयक निर्मिती

 थोडक्यात काय ?
या भागात प्रत्यक्ष BILL तयार करायचे असून ;त्याद्वारे वेग-वेगळे REPORTS काढावयाचे आहेत.


  •  प्रत्येक महिन्याला PAYBILL निर्माण करायचे आहे.
  • WORKLIST  > PAYROLL > PAYROLL GENERATION  > GENERATE PAY BILL
 
  • वर्ष,महिना ,BILL NO./ BILL GROUP या गोष्टी भरून खालील GENERATE PAYBILL वर CLICK करावे.
PAYBILL तयार होईल व खालील WINDOW ओपेन होईल.


यामध्ये आपले जेवढे BILL GROUP (BILL GROUP MAINTAINANCE मध्ये) बनवले असतील तेवढी बिले तयार होतील.

---------------------------------------------------------------------------------

  • विभिन्न REPORTS :

या करिता खालील PATH ने जावे लागेल.
REPORTS > PAYROLL >ALL REPORTS 

OUTER, INNER ,PAGEWISE ,GROUPWISE ,बँक STATEMENT ,AQUITATANCE ROLL , INTEREST LOANS& ADVANCES ,OTHER ..असे विविध REPORT तयार होतात.पाहिजे त्यावर CLICK केले असता हवा तो REPORT मिळवता येतो..

4 comments: