Monday, October 29, 2012

शालार्थ : पायरी 2 (Step 2)शालार्थ : पायरी-2
(Step-2)
                           
WORKLIST  > PAYROLL  > PROFILE > OFFICE DETAILS

  • वरील  WINDOW OPEN होईल.
A) OFFICE / ORAG. ADDED :  
यामध्ये आपल्या शाळेविषयी माहिती भरावयाची आहे.
  • शाळेचे नाव नंतर जर ती शाळा HM OFFICE  असेल तर Y निवडा अन्यथा N निवडा
  • नंतर DISTRICT ,TALUKA ,VILLAGE ,ADDRESS ,PIN CODE ,DISE CODE  ही माहिती भरावी.
  • यातील OFFICE ORGANIZATION CLASS  हा पर्याय भरताना आपली शाळा कोणत्या HRA (HOUSE RENT ALLOWANCE) CLASS मध्ये येते तो निवडावा.यासाठी २००८ चा G.R. पाहता येईल. नवी मुंबई महानगरपालिका A1 (30 % HRA ) Class मध्ये मोडते. 
  • शाळा HILLY ,TRIBAL ,NAXALITE AREA  मधील आहे का ?या प्रश्नांची माहिती द्यावी . ALLOWANCES मध्ये त्याचा उपयोग होईल.
  • शेवटी माहिती पूर्ण झाल्यावर ती "SAVE & FORWARD TO DDO"  हा पर्याय निवडून APPROVAL साठी शिक्षणाधीकारीकडे पाठवावी.
  • या पानाचा थोडक्यात Review :
 


No comments:

Post a Comment